สำนักงานธนารักษ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (24 – 28 มี.ค.57)

สำนักงานธนารักษ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่ 24 – 28 มี.ค.57

กรมธนารักษ์ งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5) ดูแลรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ -จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ
6) การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์ จ.อำนาจเจริญ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: