มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 10 เม.ย.57)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เม.ย.57

ม.ศิลปากร สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่าางดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวียนเอกสารคำสั่งงานพิธีการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวียน สแกนเอกสารสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้คณะวิชาหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านทางเอกสารและทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
(3) จัดทำทะเบียนคุมเรื่องหนังสือส่งออกภายนอก ทะเบียนคุมเรื่องที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและตั้งแฟ้มเพื่อเก็บเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุและครุภัณฑ์ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ ภายในงานสารบรรณ
(5) เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การลงรับเอกสาร ร่างโต้ตอบและพิมพ์หนังสือราชการไปยังหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
(6) ปฏิบัติหน้าที่และภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) ม.ศิลปากร ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
โทร 0 2849-7500 ต่อ 31704

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://pd.su.ac.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: