สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19 มี.ค. – 9 เม.ย.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย.57

สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
2. สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
3. เตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
4. รวบรวมความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
– ทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน และทำความเข้าใจบทความ การแปล ร่างโต้ตอบหนังสือ)
ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านศิลปะ วัฒนธรรม
– ทดสอบความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
– ทดสอบความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

ต้องผ่าน ภาค ก. ระดับ ป.โท
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร 0 2422 8896

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.m-culture.go.th/personnel

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: