โพลชี้ ป.ตรี หนุนเลิกบังคับใส่เครื่องแบบ สวนทางมัธยม 14ร.ร.ยังอยากใส่

26 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานผลโพลจากงานวิจัยส่วนบุคคลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ซึ่งเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 412 คน เกี่ยวกับทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า ควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่”

ผลการวิจัย สรุปดังนี้
1.คน Gen Z ส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา ร้อยละ 65.3 (269 คน) รองลงมาเห็นว่าไม่ควรยกเลิก ร้อยละ 23.5 (97 คน) ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 11.2 (46 คน)

2.จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่าควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา ให้เหตุผลว่า จะได้ใช้ชุดที่มี ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อใหม่, การซื้อชุดนักศึกษาเป็นต้นทุนของครอบครัว, การไปเรียนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องแบบ, ใส่ชุดได้เสรี ชีวิตก็มีเสรี, ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตัวเอง, ให้เป็นเรื่องของส่วนบุคคล, แต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง, อิสระในการแต่งตัว, ใส่เสื้อผ้าตามความมั่นใจของตนเอง, คนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน, สิ้นเปลือง, ชุดนักศึกษาเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบที่ไม่มีประโยชน์, ชุดนักศึกษาไม่ได้ช่วยให้มีระเบียบมากขึ้นอย่างที่หลายคนคิด, ชุดนักศึกษาเผางบของผู้ปกครอง, ร่างกายเป็นของเรา ชุดใส่ย่อมต้องเป็นของเราที่เราเลือกเอง ส่วนที่เห็นว่ายังไม่ควรยกเลิก ให้เหตุผลว่า ชุดนักศึกษาสร้างความเป็นระเบียบ, ลดความเหลื่อมล้ำ, ไม่วิ่งตามแฟชั่น, รู้ว่าอยู่สถาบันใด, ใส่แล้วมีเกียรติ

3. ทัศนคติให้ยกเลิกชุดนิสิตนักศึกษา ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมต่อชุดนักเรียน จากการสำรวจเบื้องต้นนักเรียน 14 โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนนทบุรี ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม 63 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 ให้คงชุดนักเรียนไว้ ส่วนที่ให้ยกเลิกชุดนักเรียนมีร้อยละ 22.2 ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 17.5

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อเนื่อง องค์การ/สภานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ควรทำการสำรวจทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในสถาบันของตน ให้มีปริมาณที่กว้างขวางและครอบคลุมคณะวิชาต่างๆ และทุกชั้นปี เกี่ยวกับประเด็นคำถาม “ควรยกเลิกกฎระเบียบและการบังคับใส่เครื่องแบบของนิสิตนักศึกษา หรือไม่”

ทั้งนี้ งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2565 โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ปัตตานี รวม 24 จังหวัด รวม 31 สถาบันอุดมศึกษา รวม 412 คน

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 249 คน (60.4%) ชาย 122 คน (29.6%) เพศหลากหลาย 41 คน (10.0%) โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 91 คน (22.1%) ภาคกลาง 128 คน (31.1%) ภาคเหนือ 35 คน (8.5%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 คน (26.9%) ภาคใต้ 47 คน (11.4%) อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี 102 คน (24.8%) อายุ 19 ปี 129 คน (31.3%) อายุ 20 ปี 67 คน (16.3%) อายุ 21 ปี 50 คน (12.1%) อายุ 22 ปี 28 คน (6.8%) อายุ 23 ปี 15 คน (3.6%) อายุ 24 ปี 11 คน (2.7%) อายุ 25 ปี 10 คน (2.4%) มีผู้ตอบคำถามข้อนี้ทั้ง 412 คน

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: