กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 57 อัตรา (17 – 28 มี.ค.57)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 16 ตำแหน่ง 57 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มี.ค.57

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

5.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเชื่อม)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อม โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างเชื่อม

6.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างก่อสร้าง)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างก่อสร้าง

7.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ประกอบอาหารไทย)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรม โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาประกอบอาหารไทย

8.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างซ่อมรถยนต์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาช่างยนต์ และต้องผ่านการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือวุฒิอื่นที่ใกล้เคียง โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถยนต์

9.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (นวดแผนไทย)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาแพทย์แผนไทย โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1
ในสาขานวดแผนไทย

10.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม

11.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

12.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถยนต์

13.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

14.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือแมคคาทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาช่างไฟฟ้า

15.ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองว่า
เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไม่ตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://home.dsd.go.th/personal/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: