สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครครู-ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ม.6-ป.ตรี 24ต.ค.-1พ.ย.65

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ครูผู้สอน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 อัตรา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มที่ 8 กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มที่ 9 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

2. ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา ค่าตอบแทน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน
1) วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือหนังสืออนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวัน สุดท้าย) ซึ่งออกโดยคุรุสภา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
1) ปวส./อนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2) ปวท./ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อ จากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3) ปวช./ประกาศนียบัตรหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
4) วุฒิ ม.6

ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.ret2.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24ต.ค.-1พ.ย.65 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: