มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย48อัตรา บัดนี้-11ส.ค.65





 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น
สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี
– หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 อัตรา

**ผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหาร ระดับต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร **

1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.บ.ค. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

– นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับใบ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ ฝึกอบรม (อศป.)

– วิศวกร (สาขาโยธา) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) ป.1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาโท
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์, โสตทัศนศึกษา, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– นักวิชาโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.4 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวส. ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2) ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้สมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เคยผ่านการฝึกงานหรือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (โดยแนบเอกสารถ้ามี) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

– นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1)ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิ ที่ต่ำกว่า ปวส. ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2) ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิ ที่ต่ำกว่า ปวส. ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา มีความสามารถในการขับรถบัสได้เป็นอย่างดี ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท (ท.2) และหากมีประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติ การแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician :EMT) จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือใน วันปิดรับสมัคร

รับสมัครบัดนี้-11ส.ค.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: