มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้บริหาร-จนท.ตำแหน่งอื่นๆ48อัตรา บัดนี้-27เม.ย.65

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 48 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น
สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
– หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
– หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
*** ตำแหน่งผู้บริหาร ดูรายละเอียดคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร (แสกน Qr code ในประกาศ)

1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักจัดการงานทั่วไป 17 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานธุรการ 28 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิ ที่ต่ำกว่า ปวส. ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครฯ)
– วุฒิปริญญาตรี
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท
5.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
– วุฒิปริญญาตรี
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

วัน และเวลาที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 เมษายน 2565 ที่ https://jobs.nmu.ac.th/ เลือกตำแหน่ง ที่เปิดสอบตามประกาศนี้ คลิกอ่านรายละเอียดงาน อ่านประกาศ และมาตรฐานประจำตำแหน่งให้ครบถ้วน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: