มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 28 ก.พ.57)

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.57

มหาลัยมหิดล สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดระบบการจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ควบคุมทรัพย์สินของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ จัดทำร่างหนังสือ พิมพ์หนังสือภายนอกและภายใน และพิมพ์เอกสารต่างๆ ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร จดหมายเวียน ติดต่อประสานงาน และติดตามเรื่องต่างๆ
3. ปฏิบัติงานเลขานุการในที่ประชุม เช่น เตรียมการสำหรับประชุม บันทึกเรื่องที่เสนอในที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
4. ปฏิบัติหน้าที่สำรวจและทำรายละเอียดทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเบิก – จ่ายวัสดุ (สำนักงาน งานบ้าน) ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5. ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบ เก็บรักษา แจ้งและติดตามงานซ่อมบำรุง รวมถึงจำหน่ายออก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในโครงการพิเศษ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha
และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือส่ง
ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : [email protected]
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2 ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตร พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
3 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4 สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อม สําเนา 1 ฉบับ
6 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ
ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: