มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (30 ม.ค. – 12 ก.พ.57)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 12 ก.พ.57

ม.ราชภัฏสกลนคร

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
1. วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือ
โครงการ ติดตามประมวลผล การดำเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในงานที่เกี่ยวข้องได้
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถ
ถ่ายทอด และนำเสนอ
5. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
6. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สาขาการวิจัย
การศึกษา หรือสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาสถิติการศึกษา หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือวิจัยสังคมศาสตร์ หรือวิจัยทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมิน
โครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
3. มีความสามารถในงานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPSS/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
1. บริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. บริหารระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. บริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผลในงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาตัวบ่งชี้และจัดทำรายงานประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก
5. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 ก.พ. 57 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://lps.snru.ac.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: