คณะแพทยศาสตร์ มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้าง27อัตรา 3-11ก.พ.65

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

1.1 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

1.4 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ งานในหน้าที่เป็นอย่างดี
ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี

1.5 นักวิชาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.6.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
– งานโรงพยาบาล 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีประสบการณ์ด้านงานธุรการโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– งานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงิน) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

– มีประสบการณ์ด้านงานการเงินหรือบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.7 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ที่สภาการพยาบาลรับรอง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

1.8 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลแผนกต่าง ๆ หรือสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responde) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.9 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 25 ปีขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
– มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– หากผ่านการอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.10 พนักงานทั่วไป 10 อัตรา สังกัดงานการพยาบาล 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สังกัด งานอำนวยการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สังกัด ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กฯ (Day care) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สังกัด งานรังสีวินิจฉัย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สังกัด งานแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

สมัครสอบในรูปแบบ ONLINE โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทาง เพจเฟสบุ๊ค งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ONLINE) หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ในวันราชการ เวลา 09.00 15.00 น. (เวลา 15.01 08.59 น. ปิดระบบรับสมัครสอบ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาล สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: