ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา

 

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2. ตำแหน่ง พยาบาล 1 อัตรา ค่าจ้าง 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชากายภาพบำบัด จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงาน บริหารงาน และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม และสปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ค่าจ้าง 13,460 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลา ศึกษาต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ สภาการพยาบาล รับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงาน บริหารงาน และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม และสปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: