มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 17 – 21 มิ.ย. 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครงานราชการ 2556
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี บัญชีบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
๒. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ด้านความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบ GFMIS เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงิน และจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
๑ ประวัติและประสบการณ์ ๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๓ ความรู้ ๔ เจตคติต่อวิชาชีพ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการ ประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

>>> อ่านรายประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: