สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครคนดูแลสวน ป.ตรี บัดนี้-1พ.ย.64

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน ขยายพันธุ์พืช จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 • (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเกษตร พืชสวน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • (2) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
 • (3) มีความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอย่างครบวงจร สามารถกำหนด ความหมายความสำคัญการจัดจำแนกและอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดต่างๆและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ปฏิบัติและอธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์การปลูกและ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้เพื่อใช้งานและการจำหน่ายได้
 • (4) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ของผลผลิต ด้านงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดจำหน่าย
 • (5) สามารถปฏิบัติงานด้านวิจัยทดสอบ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตพันธุ์ไม้ ใหม่ๆ และมีคุณภาพเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมและใช้งาน
 • (6) มีจิตใจรักธรรมชาติ สุขุม มีความละเอียดรอบคอบ ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการที่ดี
 • (7) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • (8) มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเพาะขยายพันธุ์ ปัจจัยการผลิต การวางแผนการผลิตใน งานเพาะชำ การควบคุมงานและการสรุปผลการปฏิบัติงาน
 • (9) สามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้
 • (10) สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

2. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน ซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

 • (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • (2) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
 • (3) มีความรู้ในด้านวิชาการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ ด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงาน
 • (4) มีความสามารถในด้านการจัดการโรงเก็บ จัดทำรายการเบิกจ่ายและคงค้างของวัสดุ การเกษตรและมีความรู้ในด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร เครื่องยนต์ต่างๆ
 • (5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • (6) มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 • (7) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและอื่นๆ ของโรงเก็บ และควบคุมงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (8) มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการที่ดี
 • (9) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • (10) สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา และเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด สามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนัก อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 053-328496-8 ต่อ 1120 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: