สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 13 ก.พ.57)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)
เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.พ.57

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์
เงินเดือน 31,550 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)
เงินประจำตำแหน่ง 8,000 บาท

คุณวุฒิ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน
มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งบริหาร ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
เงินเดือนขั้นต่ำ 20,640 บาท (อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)
คุณวุฒิ ป.โท ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงินการคลัง) หรือด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ตรงตามสาขาที่ระบุข้างต้น ต้องมีประสบการณ์ด้านวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงตามสาขา

3.ตำแหน่ง เลขานุการบริหาร 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับ ป.โท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานราชการด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ที่
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 12 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือทางอีเมลล์ [email protected]

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2216 1897 7

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิจัย

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขานุการบริหาร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: