กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 14 ม.ค.57)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ม.ค.57

กรมหม่อนไหม

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี  ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2557

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตรที่นี้

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
4. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
5. เก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และค้นหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ
6. ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มกราคม 2557

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: