กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพัฒนากร 150 อัตรา (7-27 ม.ค.57)

กรมการพัฒนาชุมชน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพัฒนากร 150 อัตรา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 7-27 ม.ค.57

กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
อัตราเงินเดือน : 13,300 –14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 150 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มกราคม 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) (ข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน) โดยทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.cdd.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบได้ที่พนักงานที่รับชำระเงิน ณ เคาร์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ว่าจะประสงค์จะเข้าสอบที่ใด ดังนี้
1. ภาคกลาง สนามสอบกรุงเทพ และ/หรือปริมณฑล 30,000 ที่นั่ง
2. ภาคเหนือ สนามสอบ จ.พิษณุโลก 20,000 ที่นั่ง
3. ภาคอีสาน สนามสอบ จ.อุดรธานี 20,000 ที่นั่ง
4. ภาคใต้ สนามสอบ จ.สุราษฎร์ธานี 20,000 ที่นั่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง http://job.cdd.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: