สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 25 ธ.ค.56)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธ.ค.56

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที)    1 อัตรา

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 25 ปี

• สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

สาขาอิเล็กทรอนิสกส์, คอมพิวเตอร์,สื่อสาร, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ระบบปฏิบัติการ Windows, MAC OS, iOS และAndroid

• มีความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

• มีความรู้พื้นฐานการตรวจสอบปัญหาอุปกรณ์ IT

• มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน

• แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ IT ต่างๆ ได้แก่

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ต โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ

• ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT

• ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์

• ดำเนินการงานเอกสารของสำนักฯในส่วนที่รับผิดชอบ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
 9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์
(โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

			สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
			54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
			เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ห้องสำนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กำหนดการคัดเลือก

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวันทนา สุขขี โทร. 0 2553 8555 ต่อ 8532

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: