เปิด 6ขั้นตอน คัดกรองจ่ายเงิน-ทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน”

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ภายใต้กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท แหล่งงบประมาณจากแผนเงินกู้ในส่วนของแผนช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากโควิด-19

โดยให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน จำนวน 9.27 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับโครงการ “เราชนะ”

โดยต้องมีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตั้งแต่วันที่ ครม.อนุมัติ หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการ “เราชนะ” ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ

รูปแบบการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.จัดทำระบบฐานข้อมูลและการลงทะเบียน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบการลงทะเบียน และคัดกรองผู้ได้รับสิทธิจากฐานข้อมูลภาครัฐต่าง ๆ เช่น

 • ฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ฐานข้อมูลโครงการเราชนะ
 • ฐานข้อมูลเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เพื่อประกอบการดำเนินการตามโครงการฯ

2.การตรวจสอบข้อมูลและคัดกรอง ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลและคัดกรองข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

3.การจ่ายเงินสนับสนุน กระทรวงการคลัง อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.co
 • วันที่ 8-14 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 15-21 มี.ค.64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 • ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งแรก วันที่ 22 มี.ค.64
ครั้งที่สอง วันที่ 29 มี.ค.64
ครั้งที่สาม 5 เม.ย.64
ครั้งที่สี่ 12 เม.ย.64

 
 • วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”

4.การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วงเงินที่ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5.การรับเรื่องร้องเรียน การขอทบทวนสิทธิ์ ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำหรับการขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์

 • วันที่ 15-28 มี.ค.64 ทบทวนสิทธิ์
 • วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5-11 เม.ย.64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 • วันที่ 5,12 เม.ย.64 ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” จำนวน 2,000 บาท
 • วันที่ 5 เม.ย.-31 พ.ค.64 เริ่มใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”

6.การเบิกจ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สำเร็จจะดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการภายในเดือนกันยายน 2564

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: