กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (6 – 13 ธ.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธ.ค.56

กรมหม่อนไหม

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ จัดพิมพ์ รวบรวมเอกสารงานสถิติและงานสัญญาต่าง ๆ
2. ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในการทำงานภายในสำนักฯ
3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
การศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย วิเคราะห์ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการ
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์สถิติงานวิจัย
– ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
– จัดเก็บรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 )
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม งานพัสดุ เก็บรวบรวมข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
– การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ทุกขั้นตอน
– จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย/ติดต่อประสานผู้ขาย
– จัดทำเอกสารสอบราคา ทุกขั้นตอน
– ดำเนินการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรายงานที่ได้รับอนุมัติ
– จัดทำทะเบียนคุมสัญญา/รายงานขอซื้อขอจ้าง/หลักประกันสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
– การโอนเงินงบประมาณ
– จัดทำรายงานงบลงทุนส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกเดือน
– จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.qsds.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: