โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคล
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

งานราชการ กองทัพอากาศ

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงป พ.ศ.2542 เท่านั้น

คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
 2. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
 3. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย
 7. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
 9. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 10. ไม่เปนผู้อยู่ในสมณเพศ
 11. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 12. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

2.หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร  2  ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ  (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด)
สำหรับในปี 2557 นี่ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540 เท่านั้น

คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
 2. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
 3. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย
 7. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
 9. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 10. ไม่เปนผู้อยู่ในสมณเพศ
 11. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 12. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

3.หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร 2 ปีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  17 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ  (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด)
สำหรับในปี 2557 นี่ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540 เท่านั้น

คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
 2. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
 3. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย
 7. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
 9. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 10. ไม่เปนผู้อยู่ในสมณเพศ
 11. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 12. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 

วิธีการสมัครงานราชการโรงเรียนจ่าอากาศ

 • สมัครด้วยตนเอง (ไม่ต้องเตรียมรูปถ่าย)ผู้สมัครสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ    ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1–7 ก.พ.57 
 • การสมัครทาง Internet เปิดรับสมัครทาง Internet    ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.56 – 31 ม.ค.57 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และ http://atts.thaijobjob.com/

ประกาศสถานที่สอบ ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบผ่าน Internet http://www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.57 เป็นต้นไป

สถานที่สอบ 

 • การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานที่ที่ได้ประกาศทาง Internet ที่  http://www.atts.ac.th
 • การตรวจร่างกายทางแพทย์  ตรวจที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศโดยให้ไปพร้อมกันที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาที่กำหนด
 • การสอบสัมภาษณ์ สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 • การสอบพลศึกษา สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด (ให้นำชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ำไปด้วย)
 • การสอบความถนัดและวิภาววิสัย  สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครทั้งหมดที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: