หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก พลอาสาสมัคร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์(พลอาสาสมัคร)
ประจำปี 2557

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี
1. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7. ความสูงตั้งแต่ 165 ซม. ขึ้นไป ไม่เกิน 180 ซม.
8. นับถือศาสนาพุทธ
9. ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
10.ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด(มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย
12 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้อยหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว็นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
13 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นนักบวชในศาสนาใดๆ
14ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
15 ไม่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
16 ว่ายน้ำเป็น
17 เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็กฯ
18 บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือค้ำประกันผู้สมัครชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถฝึกจนจบหลักสูตร
19 ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีโดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย
หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร(ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย)
1 ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43)
2 บัตรประจำตัวประชาชน
3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4 วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป)
5 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
6 ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1 สอบสัมภาษณ์ วิชาทหารเบื้องต้น,ความรู้รอบตัว สอบสัมภาษณ์ และดูบุคลิกลักษณะ
2 ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
3 ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ. (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
4 พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งดังนี้
 • เทอมที่ 1 (7 สัปดาห์) ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
 • เทอมที่ 2 ( 7 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทาน เดือนละ 2,000 บาท
 • เทอมที่ 3 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทาน เดือนละ 4,000 บาท
 • เทอมที่ 4 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทาน เดือนละ 9,000 บาท
 • หลังการฝึกจบยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินรายได้รายเดือน 9,000 บาท
 • ต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนการบรรจุ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึ่งผู้ ได้รับการบรรจุ หากมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่องานดีจะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนกำหนด
 • มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล,สมรสพระราชทาน,นาคในพระราชานุเคราะห็หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการสงเคราะห์อื่นๆ)
 • ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี
 • ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงเวลาสมควร
 • มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
 • มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตรจู่โจม อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
 • การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารและเรียกร้องรับเงิน ให้แจ้งกับโรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หมายเลขโทร. 0-2456 9452,02-356 0893
 • ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง(ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 มีนาคม 2557
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร. 0 2-356 0893, 02-456 9452

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: