สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56

สถาบันวิจัยยาง เกษตร

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือการผลิตพืช หรือพืชไร่ หรือพืชสวน หรือพืชไร่ – พืชสวน หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ
2. ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ หรือ
3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร 
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร, ทางธุรกิจเกษตร, ทางช่างเกษตร, ทางพืชกรรม, ทางการเกษตร, ทางเกษตรกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ช่วยรวบรวมข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ทางการเกษตร ในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หน่วยอัตรากำลัง งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ)

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.doa.go.th

 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: