ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
 • มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน
 • มีความรู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้ายการบริหารความเสี่ยง
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์/เชิงองค์รวม
 • มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สอบทานสินเชื่อและภาระผูกพันของลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านสินเชื่อของธนาคาร
 • สอบทานคุณภาพของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ และกระบวนการติดตามดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
 • จัดทำรายงานผลการสอบทานสินเชื่อตามหน่วยงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ผลการสอบทานสินเชื่อ และผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
 • พัฒนาระบบและเครื่องมือในการสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งร่วมวางแผนการสอบทาน และจัดทำแผนการสอนทานสินเชื่อ

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: