ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศก.ล.ต. เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 53/2562 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลิกตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ดังต่อไปนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพอร์นอต ริคาร์ด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 36/2535 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 59/2534 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข่าวจาก ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: