สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (11-19 พ.ย.56)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-19 พ.ย.56

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(2)มีความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์
(3)มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน หรือการบริหารจัดการคลังข้อมูล หรือการจัดทำรายงานตามมิติต่าง ๆ ด้วยระบบการจัดการคลังข้อมูล หรือการพัฒนาแอพพิเคชั่นสนับสนุนการทำงาน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
– รวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาเข้าระบบคลังข้อมูล
– บริหารจัดการคลังข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ให้สามารถรายงานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
– ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความเสถียร และสร้างแอพพิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– ให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับนโยบายโดยนำเสนอผ่าน
เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 พ.ย.56 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.mua.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: