โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานประจำ จำนวนหลายอัตรา (4-13 พ.ย.56)

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เปิดรับสมัครพนักงานประจำ จำนวนหลายอัตรา
สมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-13 พ.ย.56

โรงงานยาสูบ งานราชการ

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
ปวส.
สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
สาขาการผลิต
สาขาช่างกลโรงงาน
สาขาช่างกลเกษตร
สาขาช่างโลหะ
สาขาช่างโยธาหรือสาขาช่างก่อสร้าง

ปริญญาตรี/ปริญญาโท
สายวิทยาศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาระบบอุปกรณ์และการควบคุม
สาขาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
สาขาวิศวกรรม Logistics
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง
สาขาวิศวกรรมสำรวจ

อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

วิทยาศาสตร์
สาขาความปลอดภัยหรือเทียบเท่า
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สาขาสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาหรือเทียบเท่า
พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาขาการเกษตร พืชไร่ เทคโนโลยีทางการเกษตรหรือเทียบเท่า
สาขาคอมพิวเตอร์ สถิติหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี/ปริญญาโท
สายสังคมศาสตร์
นิติศาสตร์ ทุกสาขา
เศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา
รัฐศาสตร์ ทุกสาขา
ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน ทุกสาขา
นิเทศศิลป์/มัณฑศิลป์ สาขากราฟิก/สาขาการออกแบบ (Presentation)
บริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า
สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า
สาขาการเงิน/การธนาคารหรือเทียบเท่า
สาขาการตลาดหรือเทียบเท่า
สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
สาขาบริหารงานบุคคลหรือเทียบเท่า
สาขาทรัพยากรบุคคลหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่เกิน 40 ปีบริบุรณ์
เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี เพศหญิง 18 ปี
พ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

สมัครงานราชการทาง internet ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 พ.ย.56 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://job.thaitobacco.or.th

ค่าสมัครสอบ 270 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว
ชำระเงินได้ที่ เคารน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ทาง http://job.thaitobacco.or.th

สถานที่สอบ มหาวิทยารัยรังสิต
สอบข้อเขียนวันที่ 15 ธันวาคม 2556 หรือ
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556

โดยผู้สมัครสอบแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบ 1 วัน โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์รับสมัคร
อนึ่ง หาก ณ วันปิดรับสมัครมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่มาก ทางหน่วยรับสมัครขอสวงนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนวันสอบข้อเขียนให้ลดลงเหลือ 1 วัน ซึ่งจะทราบรายละเอียดในวันประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: