สำนักงานหม่อนไหมฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1-7 พ.ย.56)

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย.56

ำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. บริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือ งานบริหารทั่วไป การจัดระบบงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูล สถิติ จัดทำเอกสาร สรุปรายงาน วางแผนการติดตามงานและแผนการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม/โครงการในส่วนการส่งเสริม วิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการหม่อนไหม
2. กลั่นกรองเรื่อง เอกสาร จัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม บันทึก และรายงานการประชุม รวมทั้งรายงานอื่น ๆ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้บริการ ตอบปัญหา ชี้แจงให้คำแนะนำ ข้อมูลข้อเท็จจริงในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ทราบและเข้าใจในโครงการหม่อนไหมด้านวิชาการ ส่งเสริม บริการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: