79อัตรา!! กสทช.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานกทม-ภูมิภาค ป.ตรี/ป.โท TOEIC500 21ม.ค.-15มี.ค.62

 

 

กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง 13 อัตรา

1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ด้านกฎหมาย 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

4. ด้านการจัดการทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนภูมิภาค 66 อัตรา

1. ด้านบัญชี 1 อัตรา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

2. ด้านการเงิน 3 อัตรา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางบริหารธุรกิจ

3. ด้านการพัสดุ 2 อัตรา สาขาวิชาทางนิติศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงิน

4. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 อัตรา สาขาวิชาทางนิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

5. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ 39 อัตรา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

*ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) ต้องมีคุณวุฒิ ป.ตรี ตามด้านที่กำหนด

*ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) ต้องมีคุณวุฒิ ป.ตรีด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต

*ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) ต้องมีคุณวุฒิ ป.โท ตามด้านที่กำหนด

สมัครด้วยตนเอง 21ม.ค.-15มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: