ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1 – 7พ.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย.56

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านการจัดการ, ด้านเลขานุการ, ด้านการบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์, ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2) สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
3) สามารถโต้ตอบหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ดี
4) สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการเบื้องต้นได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ :
1. การบริหารจัดการด้านเอกสาร งานธุรการและงานสารบรรณ
2. งานพิมพ์เอกสารราชการ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดโทร 044-214102-3

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: