กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งสัสดี (23-29 พ.ย.56)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสอบทหารกองหนุน
คัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งสัสดี
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศิจกายน 2556

กรมยุทธศึกษาทหารบก สัสดี งานราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 – 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ เกิดปี พ.ศ.2527 – 2539 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2527 – 31 ธ.ค. 2539) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
– สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
– เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)

คุณสมบัติทั่วไป

1.สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
3. มีสัญชาติไทยและบิดารมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก)
5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัม ขึ้นไป
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
7. ไม่อยู่ในสมณเพศ
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
11. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการมาก่อน
12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือ สารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
13. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองรอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
14. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

จำหน่ายใบสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 -22 พ.ย.56 (เว้นวันหยุดราชการ) และ
ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พ.ย.56 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น.
ณ ม.รามคำแหง (บางนา)

ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.56 กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอรเน็ท
www.atc.rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1900-888-522 นาทีละ 6 บาท ทุกเครือข่าย

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / เอกสารประกอบการรับสมัคร ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: