สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (15-25 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดรับสมัครลูกจ้างช่วยราชการงานโครงการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่าย
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่าย 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว เช่น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความกระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ
 • มีทักษะด้านการเขียน เช่น หนังสือราชการ บทความ เป็นต้น อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Access) ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้ Social Media เป็นต้น
 • มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีความสามารถในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ลักษณะงาน

 1. จัดทำเนื้อหาในคอลัมน์ต่าง ๆ ควบคุมการผลิตและการตรวจพิสูจน์อักษรจุลสาร อย.น้อย
 2. บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย การจัดประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน การจัดประชุมอบรม เป็นต้น
 3. จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เครือข่ายเป้าหมาย
 4. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ผู้ประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคประชาชน และอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายบรรลุเป้าหมาย
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. เอกสารหลักฐานหรือตัวอย่างงานเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อ.เมือง จ.นนทบุรี

***** พร้อมรับการทดสอบด้านการเขียนในวันที่ยื่นใบสมัคร *****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2590 7121 -2

สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 ตุลาคม 2556 โดยจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: