กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (11 – 21 ต.ค.56)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เปิดรับสมัครรพนักงานราชการ
สำหรับบุคคลทั่วไปและคนพิการ
จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา
สมัครได้ทางออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2556

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่ และงานด้านการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน และทางคอมพิวเตอร์

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรม บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

5.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน : ปวช. 9,960 บาท ปวส. 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2

8.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี
2. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ตาม ข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555 และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 

สมัครงานราชการได้ตลอด 24 ชม. ทางออนไลน์ ได้ที่  http://www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน”

ค่าสมัครสอบ 225 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และทาง  http://www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน”

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสำหรับบุคคลทั่วไป

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสำหรับคนพิการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: