ม.ราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (25 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ั้ตั้งแต่บัดนี้ 25 ก.ย. – 4 ต.ค.56

ม.ราชภัฏสกลนคร

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมินโครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPFF/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2.มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้าน เทอร์โมอิเล็กทริกส์
3.มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ

 

3.ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
2.มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Microsoft Power Point,Microsoft Excel
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารสามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี
6.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ

4.ชื่อตำแหน่ง : ครูการศึกษาพิเศษ ประจำงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ สังกัด สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2.มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษามือในงานวิชาการได้อย่างดี
3.มีประสบการณ์ในงานที่ช่วยเหลือและบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษามาก่อน (งานศูนย์ DSS)
5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได้ดี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ < 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: