ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครอาจารย์ 26 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ย.56)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง
เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 26 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย.56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 26 ตำแหน่ง โดยมีรายระเอียดดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป  11 ตำแหน่ง

1.1  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง              3 ตำแหน่ง

1.2  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม                           3 ตำแหน่ง

หรือบริหารธุรกิจ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง

บริหารธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

1.3  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์  หรือสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง                                                2  ตำแหน่ง

14.  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขา

ภาษาศาสตร์ประยุกต์                                                                                          1 ตำแหน่ง

1.5  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขา                                       1 ตำแหน่ง

วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

1.6  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์  หรือสาขา                                1 ตำแหน่ง

บริหารธุรกิจ

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  15 ตำแหน่ง

2.1  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงควบคุม                        3 ตำแหน่ง

หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัด  หรือสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2  ปริญญาโทหรือ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขา                       3  ตำแหน่ง

วิศวกรรมยานยนต์ หรือเทียบเท่า และทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมยานยนต์

หรือเทียบเท่าวิศวกรรมเครื่องกลตามที่สภาวิศวกรกำหนด

2.3  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า                    3 ตำแหน่ง

2.4  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  หรือสาขา                    3 ตำแหน่ง

วิศวกรรมอุตสาหการ   หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต

2.5  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือเทียบเท่า                   3 ตำแหน่ง

และทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวัสดุ

หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ชั้น 10  ห้อง 1005  อาคารอเนกประสงค์   1518  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-555-2000 ต่อ 2085  หรือเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: