(สมัครทางอีเมล์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-16มี.ค.61

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

1. อาจารย์ (ทันตแพทยศาสตร์) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรวิชาชีพทันตกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์ 
2) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
3) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา 
4) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

2. อาจารย์ (การพยาบาลครอบครัวฯ) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – ปริญญาโท ในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์ 
2) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสถานบริการสุขภาพ การสอนหรืองานวิจัยด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย) 

3. อาจารย์ (วิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาด้านวิศวกรรมขนส่ง/ถนน/ราง (Transportation Road/Rail Engineering) หรือด้านวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering) หรือด้านวิศวกรรมก่อสร้าง (Construction Engineering) หรือด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าวิศวกรรมในสามด้านนี้ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
2) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย) 

4. อาจารย์ (เทคโนโลยีการออกแบบ) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ : พอลิเมอร์ โลหะการ และเซรามิก เน้นการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ แบบจำลองคอมพิวเตอร์และการจัดการการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการออกแบบในเชิงวิศวกรรม หรือสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
2) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นที่ประจักษ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นทางด้าน Innovation and design 
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

5. อาจารย์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเมล็ดพันธุ์ หรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช)) หรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
2) มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้านเมล็ดพันธุ์ 
3) มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ 
4) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

6. อาจารย์ (เทคโนโลยีอาหาร) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมีวิเคราะห์ หรือโภชนาการชีวเคมี (Nutritional biochemistry) หรือโภชนศาสตร์เชิงโมเลกุล (Molecular nutrition) 
2) มีประสบการณ์งานวิจัย หรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหาร หรือเคมีวิเคราะห์ทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง หรือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเกี่ยวข้องกับอาหาร หรือโภชนศาสตร์เน้นด้านชีวเคมีหรือเชิงโมเลกุล 
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

7. อาจารย์ (ภาษาต่างประเทศ) 1 อัตรา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือสาขาวิชาใกล้เคียง 
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 
3) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยหรือมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4) กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 7 หรือ TOEFL (600 Paper-based, 100 Internet-based)

เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-16 มี.ค.61 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: