กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร ชั้นต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร จ่าอากาศตรี จำนวน 44 อัตรา (19 -25 ก.ย.56)

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร
ประจำปีงบประมาณ 2557
ชั้นต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร จ่าอากาศตรี
จำนวน 44 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 -25 กันยายน 2556

งานราชการ กองทัพอากาศ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 จํานวน 44 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ดูตำแหน่งได้ตามลิ้งด้านล่างสุด)

คุณวุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่างสุด)

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านจังหวัดเดียวกับกองบินหรือโรงเรียนการบินหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกองบินหรือโรงเรียนการบินที่เปิดรับสมัคร โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้วมารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
3. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
4. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตรยกเว้นในบางตําแหน่งที่กําหนดเป็นอื่น ตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ
11. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก  คณก.แพทย์ทหารถือเป็นข้อยุติ)

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยผู้สมัครสอบตําแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรมี
อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ถึง 30 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2539)
ยกเว้นตําแหน่ง พลขับ ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปี – 25 ปี (เกิดในระหว่างปีพ.ศ.2532 – พ.ศ.2539 ที่กําหนดเป็นอื่นตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ)
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชาตรงตามที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่งที่จะสมัครสอบ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ให้ใช้ผลการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลงวันที่  30 กันยายน 2553 สําหรับ คุณวุฒิที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่าสํานักงาน ก.พ.ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสําเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัคร นํามาให้เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 หากเกินกําหนดถือว่าสละสิทธิ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่กองบินหรือโรงเรียนการบิน (ที่ประสงค์จะสมัครแล้วคุณสมบัติตรงตามที่ระบุ) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ถึง วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายชื่อกองบินที่เปิดรับสมัคร
กองบิน 1 จ.นครราชสีมา
กองบิน 2 จ.ลพบุรี
กองบิน 4 จ.นครสวรรค์
กองบิน 5 จ.ประจวบฯ
กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี
กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
กองบิน 23 จ.อุดรธานี
กองบิน 41 จ.เชียงใหม่
กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
กองบิน 56 จ.สงขลา
โรงเรียนการบิน จ.นครปฐม

ค่าสมัครสอบ 320 บาท

 

ดูตำแหน่งที่เปิดรับ / คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง / เอกสารประกอบการรับสมัครที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: