สำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 11 ก.ย.56)

สำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 11 ก.ย.56)

สำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960.- บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางวิชาการเงินและการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 077 504364-5 ต่อ 12,21

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.doa.go.th/chumphon

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานจัดหางาน จ.ชุมพร ที่นี้ <<  

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: