อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (3 – 9 ก.ย.56)

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
(3 – 9 ก.ย.56)

 

กรมการปกครอง สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราเงินเดือน :     9,150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     – ปวช. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประสานงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์
– รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการอนุมัติและอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานราชการ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการอำเภออัมพวา <

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: