สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน 2 อัตรา (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน 2 อัตรา (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักงานประกันสังคม

 

ชื่อตำแหน่ง :     ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างไม้ , ช่างเชื่อม)
อัตราเงินเดือน :     12,285 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   
ตำแหน่ง ครูฝึกฝึมือแรงงาน (ช่างไม้)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
– สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม (ทางช่างก่อสร้าง)
– สาขาวิชาช่างโยธา (ทางก่อสร้าง)
– สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างไม้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเชื่่อม)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
– สาขาวิชาช่างท่อและประสาน
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมเป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างไม้,ช่างเชื่อม)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. รับผิดชอบในการสอนภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้ง ร่วมจัดและควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมเสริมทักษะ
2. ร่วมจัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้ง การทดลองใช้หลักสูตรก่อนนำไปใช้ฝึกสอนผู้รับการฝึก
3. จัดทำต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึก จัดทำแผ่นใส ชาร์ท
4. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ ทางด้านเทคนิค เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก การใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม และให้คำแนะนำแก่ผู้รับการฝึก
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และที่ http://www.sso.go.th หัวข้อ รับสมัครบุคลากร

 

ดาวโหลดใบสมัครงานสำนักงานประกันสังคม และอ่านรายละเอียดที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: