สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค (2 – 20 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และคนพิการ
สอบบรรจุเป็นข้าราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ก.ย.56

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ สอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ

ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี(คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ
2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ของ ก.พ.
3. เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก. ระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.industry.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร ที่นี้ <<

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี(คนพิการ)  ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: