กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  – 4 ก.ย.56

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกำหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะกับประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุมเกษตร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3.ปฏิบัติทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่นโปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทำการระบบ GFMIS ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 7 กันายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพฯ อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงเทพฯ และทาง http://bangkok.cad.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: