กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา (20 ส.ค. – 16 ก.ย.56)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา (20 ส.ค. – 16 ก.ย.56)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมัครงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ  เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
– การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
– การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
– การควบคุม ติดตั้ง และดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม การสร้าง หรือการผลิต การกำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
– ความรู้ทางด้านการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ
– ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง และสรุปข้อมูลทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล

 

3.ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ดังนี้ หลักการสื่อสารพื้นฐานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ วัสดุวิศวกรรม และกลศาสตร์วิศวกรรม
– ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ดังนี้ วิศวกรรมสายอากาศ ไมโครเวฟ/การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การสื่อสารดิจิตอล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารทางแสง และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

 

4.ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารและความปลอดภัยประกอบอาคารและกฎหมาย

 

5.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     
– ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคาร ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบผังอาคารและองค์ประกอบของผัง
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD
– ความรู้ในการสำรวจพื้นที่ด้วยกล้องวัดมุมและกล้องระดับ
– ความรู้ในการถอดแบบหรือการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

 

6.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา
– การเขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
– การบริหารงานก่อสร้าง
– การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน และงานสาธารณูปโภค
– กฎหมายสัญญาก่อสร้าง
– ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายและมาตรฐานในการทำแผนที่

 

7.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     9,540 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท. – ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :    
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 

สมัครงานราชการได้ทางออนไลน์ 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 16 กันยายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการทาง http://job.hss.moph.go.th

ค่าธรรมเนียมสอบ  230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น !

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ทาง http://job.hss.moph.go.th

 

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครงานราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ <<

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ที่นี้ <<

 

*** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางแฟนเพจ facebook และคอมเม้นด้านล่างประกาศงานได้เลยครับ ****

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: