สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (13 ส.ค. – 5 ก.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (13 ส.ค. – 5 ก.ย.56)

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     16,400 – 18,040 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ปริญญาโท

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สศค. ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3156,3139 ในวันเวลาราชการ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สศค. ชั้น 1
และที่เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: