หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก (ผู้หญิง)

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก พลอาสาสมัคร (ผู้หญิง) ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ส.ค.56

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

เพศหญิง มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 – ระดับปริญญาตรี  (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย
 • เป็นหญิงโสด ไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ หรืออยู่กินกับชายพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามีไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
 • นับถือศาสนาพุทธ
 • ว่ายน้ำเป็น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (โดยคณะกรรมการของหน่วย)
 • เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัคร ชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
 • ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการ ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครงาน (ถ่ายเอกสารพร้อมนำฉบับจริงมาด้วย)

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 5. ผลการตรวจร่างกาย


หลักเกณฑ์การคัดเลือก : ทำการสอบสัมภาษณ์ พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจาที เหมาะสมที จะเป็นข้าราชการในพระองค์ ฯ

1.บุคคลที่ผ่านการฝึกวิชาทหาร : ให้ทำการทดสอบร่างกายครบทุกสถานี (ไม่จำกัดเวลา)
2.บุคคลที่ไม่เคยฝึกวิชาทหาร : ดูบุคลิกลักษณะท่าทาง (อยู่กับที่และเคลื่อนที่) ดูความ
3.แข็งแรงและความสมบูรณ์ของร่างกาย (ดูผิวหนัง, ตา หู คอ จมูก และฟัน ในเบื้องต้น)
4.ทดสอบสายตา
5.สอบสัมภาษณ์ความรู้รอบตัว
6.ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
7.ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ. (เมื่อเข้ารับการฝึกแล้ว)
8.พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร) เมื่อเข้ารับการฝึกแล้ว

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ระหว่างรับการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นัง 4,000 – 6,000 – 9,000 บาท
2.หลังจบการฝึก/เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ตามที่ราชการกำหนด
3.มีสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)
4.ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี
5.จะได้รับการพิจารณาเลื่อนฐานะเป็นข้าราชการชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรเมื่อถึงเวลาสมควร
6.ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
7.ห้วงระยะการบรรจุเข้ารับราชการ : จบการฝึก และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมัน เพียร เสียสละต่อส่วนรวมดี เป็นที่ไววางใจของ ผบ.ชา จะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนห้วงเวลาที กำหนด
8.ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง(ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที เหมาะสม

สมัครงานราชการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ : ด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2556

การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2456 9452,  0 2356 0893

 

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://army-etc.blogspot.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: