กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ นายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา (บัดนี้ – 9 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 3  พิษณุโลก เปิดรับสมัครงานราชการ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการนายทหารประทวน สิบเอก
จำนวน 114 อัตรา

กองทัพภาคที่ 3 สมัครงาน

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งบรรจุ
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 59 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.2 พลวิทยุ (ชกท.050) จำนวน 6 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.3 เสมียน (ชกท. 113 , 710 , 711 , 716 , 717 , 742 , 766 , 768 , 990) จำนวน 31 อัตรา
1.4 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 16 อัตรา
1.5 นายสิบการเงิน (ชกท.730) จำนวน 2 อัตรา
(สำหรับการเลือกตำแหน่ง ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะคัดเลือกร่วมกันทั้งหมดเรียงตามลำดับคะแนนจาก มาก ไป น้อย ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตำแหน่งในการบรรจุตามความ
เหมาะสม)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน หรือ อาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามที่หน่วยมีความ
ต้องการ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

3. หลักฐานการรับสมัคร ให้แนบหลักฐาน ดังนี้
ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัครผ่านหน่วยต้นสังกัด รายงานถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
ในกรณีที่เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
3.1 ใบสมัคร (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา
3.3 ใบสำคัญทางทหาร สด.8 , สด.43 , ประวัติทหารบก (ทบ.100 – 075) และ หนังสือ
รับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ  ไม่ต้องตรวจเลือด
3.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน,ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ )
3.6 สำหรับ ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายสิบการเงิน ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาวิชา การบัญชีหรือในสาขาอื่นๆ ที่มีวิชาชีพสาขาบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ
3.7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป
3.8 สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่ง พลขับรถ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.8.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ วันที่สมัครเข้ารับราชการ
3.8.2 จะต้องเป็นทหารกองหนุน (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3ขึ้นไป , ผ่านการรับราชการเป็นพลทหารกองประจำการ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครทหารพรานพิเศษเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

การรับสมัคร
1.แยกการดำเนินการ ดังนี้
2.สำหรับ อาสาสมัครทหารพราน ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยรวบรวมส่งถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ภายใน 5 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ชัดเจน
3.สำหรับ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ให้สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่1 – 9 สิงหาคม 2556

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5524 – 1842 หรือ 0–5524–5070–79 ต่อ 73322,73334 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 14 สิงหาคม 2556ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานกองทัพภาคที่ 3 <<

 

ที่มาข่าวสมัครงาน : http://www.3armyarea-rta.com

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: