สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (6-13 ส.ค.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (6-13 ส.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมัครงานภูเก็ต

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     **สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย**
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     **ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ลักษณะงานดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
2. ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
5. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On Line
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ด้านแรงงาน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย โทร 0 53750515-6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 14 ส.ค.56  ณ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ http://chaingrai.labour.go.th

 

อ่านประการศรับสมัครงานราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: