สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (2 – 8 ส.ค 56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (2 – 8 ส.ค 56)

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
4. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารส่วนราชการ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สินทางราชการเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของระบบงาน
7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเกษตร, พฤกษศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์เกษตร, โรคพืช
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
2. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
3. มีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

3.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฏหมาย

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ/หรือ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการขับรถยนต์ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อย ๆ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 13 สิงหาคม 2556 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี
และทาง http://www.doa.go.th/oard6

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: