สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี 22-31มี.ค.60

 

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อาศัยระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารและจัดการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ กำหนดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกเพื่อการแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๕๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือ ภายใต้การตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย – มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบ IT ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ปวส.เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๓

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานในการสมัคร
๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (พร้อมทั้งต้นฉบับจริงมาแสดง ในการสมัคร)
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๔ ใบรับรองแพทย์
๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๖ หนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ (ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือปฏิบัติการขึ้นไป)
๗ โปรดมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลจาก : sso.go.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: