สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

 

สมัครงาน nida

 

 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติฯ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีสมัครงานราชการ

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2556 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  2. สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ (สมัครงานออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556

 

2.ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร

จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีสมัครงานราชการ

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  2. สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ (สมัครงานออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2556

 

3.ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สังกัดกองงานผู้บริหาร และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีสมัครงานราชการ

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  2. สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ (สมัครงานออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2556
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: